Bugun...MANSUR YAVAŞ TÜRK MİLLETİNE ATILMIŞ BÜYÜK KAZIK DEMİŞTİ..


facebook-paylas
Güncelleme: 15-12-2020 17:01:34 Tarih: 14-12-2020 17:33

MANSUR YAVAŞ TÜRK MİLLETİNE ATILMIŞ BÜYÜK KAZIK DEMİŞTİ..

Ankapark'ın Tahliyesini   Avukat ÇAĞATAY GÜLPINAR 'ın Talebi Üzerine Durduruldu.

GEREKÇE :
Dava sözlesmenin ayakta oldugunun-davacının kiracılık sıfatlarının tespiti ile davalı
belediyenin irad kaydettigi 26.405.000-TL bedelli teminat mektuplarının sözlesmenin 10.
maddesine göre davalı belediyenin sözlesmenin 5.1 ve 5.3 maddelerinde belirtilen
alacaklarına mahsubu talebine iliskindir.
Davacı vekili, tahliye talebinin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini
talep etmistir.
Dava konusu tema park alanının Atatürk Orman Çiftligi tarafından Ankara
Büyüksehir Belediye'sine tahsis edildigi, Ankara Büyüksehir Belediyesi tarafından dava
konusu alanın ihale ile davacı Ankapark Turizm Isletmeleri Ticaret Anonim Sirketi'ne
isletilmesi için verildigi anlasılmıstır. Taraflara arasındaki "Ankara Büyüksehir Belediyesi
T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESI Esas No: 2020/2290 Esas
UYAP Bilisim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden JmYNrUO - u1pZk1V - MIDSEo+ - ea0G0E= ile erisebilirsiniz.
Tarafından Yapılan Ankapark'ın Isletmeye Verilmesi ve Ankara Hayvanat Bahçesi
Projesi'nin Tamamlanarak Isletilmesi Isi" niteligi itibarıyla bir kira sözlesmesidir.
6100 sayılı HMK'nun “ihtiyati tedbirin sartları” baslıklı 389. maddesinin 1. fıkrasında
"mevcut durumda meydana gelebilecek bir degisme nedeniyle hakkın elde edilmesinin
önemli ölçüde zorlasacagından ya da tamamen imkansız hale geleceginden veya gecikme
sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın dogacagından endise edilmesi hallerinde,
uyusmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir" hükmü düzenlendikten sonra
391.maddesinde ihtiyati tedbir kararının hem maddi hem sekli içerecegi düzenlenmistir. Buna
göre Yargıtay uygulamalarında (Yargıtay 13.Hukuk Dairesi'nin 01.06.2012 tarih, 2012/12474
E. 2012/14232 K. Sayılı ilamı) kabul edildigi ve HMK'nun 391. maddesinin gerekçesinde
açıklandıgı üzere "dava sonunda elde edilecek faydayı saglayacak sekilde" baska bir deyisle
"davanın ve uyusmazlıgın esasını halleder sekilde" ihtiyati tedbir kararı verilmesi dogru
degildir. Ayrıca ihtiyati tedbir ancak uyusmazlık konusu hakkında verilebilir.
HMK'nın 389. maddesinde ihtiyati tedbirin sartları düzenlenmis olup, söz konusu
maddede meydana gelebilecek bir degisme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde
zorlasacagı ya da tamamen imkansız hale gelebilecegi veya gecikmesinde sakınca bulunması
yahut ciddi bir zararın ortaya çıkacagı endisesi bulunan haller, genel bir ihtiyati tedbir sebebi
veya sartı olarak kabul edilmistir. Bu sartlardan birisinin mevcudiyeti halinde, mahkemece,
uyusmazlık konusu tasınmaz hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilecektir.
Ihale ile kiraya verilen tasınmazın kiraya vereni, kira sözlesmesinin özel sartlarının bir
maddesinde kira bedelinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde 2886 sayılı kanunun 62
maddesine göre sözlesmesinin feshedilecegine iliskin maddeye dayanarak sözlesmeyi tek
taraflı feshedemez. TBK kira akdinin sona erme sebeplerinden biri kiracının temerrütü olup,
kira parasının ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda aktin feshinin biçim ve kosulları
TBK 315 maddesinde düzenlenmistir. Temerrüt nedeniyle tahliye kararı verilebilmesi için
istenilen kira bedeli ile yan giderin muaccel olması ve kira bedeli ile yan giderin kiralananın
niteligine göre verilen süre içerisinde ödenmemis bulunması, ihtarnamede verilen süre
içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin feshedileceginin açıkça belirtilmesi
gerekir. Akdin feshi için ihtarname çekilmesi ve ödeme süresi verilmesi akdin feshi için
yeterli olmayıp aynı zamanda tahliye isteminin ilama baglanması gerekir. Mahkeme kararı ile
tahliye ilamını alınmadıgı sürece akdin sona erdiginden bahsedilemez.
Ayrıca sözlesme hükümlerine uyulmadıgı ve akde aykırılık davranması halinde de
2886 sayılı kanunun 62 maddesi geregince sözlesmenin tek taraflı feshedilecegine iliskin
hükme dayanarak kiraya veren sözlesmeyi tek taraflı sözlesmeyi feshedemez. TBK kira
akdinin sona erme sebeplerinden biri de kiracının akde aykırı davranması ve sözlesme
hükümlerine uymama olup kiracının akde aykırı davranması durumunda akdin feshinin biçim
ve kosulları TBK 316 maddesinde düzenlenmistir. Akde aykırılık halinde tahliye kararı
verilebilmesi için akde aykırılıgın kiralananın niteligine göre verilen süre içerisinde yerine
getirilmemis olması, ihtarnamede verilen süre içerisinde akde aykırılıgın giderilmemesi ve
eski hale getirilmemesi halinde akdin feshedilebileceginin açıkça belirtilmesi gerekir. Akdin
feshi için ihtarname çekilmesi ve ödeme süresi verilmesi akdin feshi için yereli olmayıp aynı
zamanda tahliye isteminin ilama baglanması gerekir. Mahkeme kararı ile tahliye ilamı
alınmadıgı sürece akdin sona erdiginden bahsedilemez.
Diger taraftan Belediye tarafından ihale ile kiraya verilen yerler ister genel hükümlere
tabi isterse konut ve çatı ve is yeri hükümlerine tabi olsun kira sözlesmeleri 2886 sayılı
kanunun 75.maddesi geregince sözlesme süresinin bitmesi halinde sözlesme kendiliginden
sona erer, ihale ile kiraya verilen kira sözlesmeleri 6098 sayılı TBK'nın 347 maddesine tabi
degildir. Bu anlamda sözlesmede sözlesmenin uzatılacagına dair hüküm yoksa sözlesme
T.C. ANKARA 5. SULH HUKUK MAHKEMESI Esas No: 2020/2290 Esas
UYAP Bilisim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden JmYNrUO - u1pZk1V - MIDSEo+ - ea0G0E= ile erisebilirsiniz.
hükmü ile kiracı fuzuli isgalci durumuna gelir.
Somut olayda dava konusunun kiracılık sıfatının tespiti istemine iliskin oldugu,
davalı tarafın Ankara 12. Noterliginin 28.05.2020 tarihli 11804 Yevmiye Numaralı
ihtarnamesi ile taraflara arasındaki sözlesme uyarınca ek kesin teminatın verilmesi, sözlesme
geregi ödenmesi gereken yatırım bedeli, gelir ödemeleri ve cezai sart bedellerinin ödenmesi
ve denetim raporlarında tespit edilen sözlesmeye aykırılıkların giderilmesi, aksi halde
sözlesmenin feshedilecegi hususunda ihtar gönderdigi, akabinde Ankara 12. Noterliginin
08.10.2020 tarihli 24169 Yevmiye Numaralı ihtarnamesi ile taraflar arasında yapılan
sözlesmenin 15. maddesi'ne dayanarak sözlesmeyi feshettigini bildirmis oldugu, sözlesmenin
15.3 maddesi'ne dayanarak kiralanan gayrimenkulün bosaltılması hususunda ihtarda
bulunuldugu, aksi halde 2886 sayılı Kanunun 75. maddesine dayanılarak tahliyenin
gerçeklestirileceginin bildirildigi anlasılmıstır.
Yukarıda da açıklandıgı üzere ihale ile kiraya verilen tasınmazın kiraya vereni davalı
tarafın, ek kesin teminatın, sözlesme geregi ödenmesi gereken yatırım bedeli, gelir ödemeleri
ve cezai sart bedellerinin verilen süre içerisinde ödenmemis bulunması ve ayrıca sözlesme
hükümlerine uyulmadıgı ve akde aykırılık davranıldıgı gerekçeleriyle akdin feshi için
ihtarname çekmesi ve ödeme süresi vermesi veya akde aykırılıların giderilmesi için süre
vermesi, akdin feshi için yeterli olmayıp aynı zamanda tahliye isteminin ilama baglanması
gerektigi, 2886 sayılı kanunun 62 maddesi geregince sözlesmenin tek taraflı feshedilecegine
iliskin hükme dayanarak kiraya veren sözlesmeyi tek taraflı sözlesmeyi feshedemeyecegi,
2886 sayılı Kanunun 75. maddesinin ancak ihale ile kiraya verilen tasınmazın kira süresinin
bitmesi halinde uygulanacagı, ancak davaya konu olayda kira sözlesmesinin 29 yıllıgına
yapıldıgı ve süresinin henüz dolmadıgı, sözlesmenin feshine iliskin ihtarın kira bedeli ile yan
giderin ödenmemesi ve ayrıca akde aykırılık nedeniyle çekildigi anlasıldıgından, davacı
tarafın 50.000,00-TL nakdi veya aylık teminat yatırılması halinde ihtiyati tedbir talebin
kabulü ile davacı sirket ile davalı kurum arasında yapılmıs bulunan kira sözlesmesine konu
yerden davacı sirketin tahliyesinin dava neticeleninceye kadar geçici olarak önlenmesine
karar verilerek asagıdaki sekilde hüküm kurulmustur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandıgı üzere
Davacı tarafın Ihtiyati Tedbir talebin KABULÜ ile
50.000,00-TL nakdi veya aylık teminat yatırılması halinde davacı sirket ile davalı
kurum arasında yapılmıs bulunan kira sözlesmesine konu yerden davacı sirketin tahliyesinin,
dosyadaki ihtarnameler ile tüm dosya kapsamı nazara alındıgında, dava neticeleninceye kadar
geçici olarak ihtiyati tedbir yolu ile önlenmesine,
Davacı vekili tarafından teminat yatırıldıgında ara karar gereginin yapılmasına,
Verilen tedbir kararının tebliginden itibaren 1 haftalık kesin süre içerisinde teminat
yatırılmadıgı takdirde ihtiyati tedbirin kendiliginden kalkmıs sayılmasına,
Dair davacı vekili ile davalı vekillerinin yüzüne karsı, diger tarafların yoklugunda
6100 sayılı HMK'nın 341, 345 ve 391/3 maddeleri uyarınca kararın tebliginden itibaren 2
haftalık süre içerisinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine Istinaf
Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildi. 
Bu haber 72337 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA Haberleri

HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
60 Okunma
50 Okunma
49 Okunma
48 Okunma
48 Okunma
46 Okunma
46 Okunma
44 Okunma
44 Okunma
44 Okunma
44 Okunma
44 Okunma
43 Okunma
43 Okunma
43 Okunma
42 Okunma
42 Okunma
41 Okunma
41 Okunma
40 Okunma
39 Okunma
39 Okunma
39 Okunma
39 Okunma
39 Okunma
38 Okunma
38 Okunma
38 Okunma
38 Okunma
37 Okunma
37 Okunma
36 Okunma
34 Okunma
34 Okunma
34 Okunma
34 Okunma
34 Okunma
33 Okunma
33 Okunma
32 Okunma
32 Okunma
32 Okunma
32 Okunma
32 Okunma
31 Okunma
31 Okunma
31 Okunma
31 Okunma
30 Okunma
29 Okunma
29 Okunma
29 Okunma
29 Okunma
29 Okunma
29 Okunma
28 Okunma
28 Okunma
28 Okunma
28 Okunma
28 Okunma
28 Okunma
27 Okunma
27 Okunma
27 Okunma
27 Okunma
27 Okunma
27 Okunma
27 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
26 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
25 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
24 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
23 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
22 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
21 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
20 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
19 Okunma
18 Okunma
18 Okunma
18 Okunma
18 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
17 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
16 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
15 Okunma
14 Okunma
14 Okunma
13 Okunma
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI